Kukající vlci Feeder Team

Stanovy

S t a n o v y


 Kukající vlci Feeder Team

I.

Základní ustanovení

1. Sdružení se nazývá plným názvem Kukající vlci Feeder Team

2. Sdružení je dobrovolným samosprávným společenstvím občanů.

3. Sdružení má postavení právnické osoby soukromého práva dle zák. č. 33/2008 Sb., o sdružování občanů, s působností na území České republiky.

4. Sdružení je nezávislou právnickou osobou, která se řídí svými stanovami a právním řádem České republiky.

5. Sídlem sdružení je : Dělnická 305 Brandýsek 27341

II.

Hlavní poslání a cíle činnosti.

1. Hlavním posláním sdružení je soustavné rozvíjení sportovního rybolovu, pořádání odborných přednášek, pořádání a organizace závodů v lovu ryb udicí, péče o ekologii, čistotu vod a životní prostředí.

2. K dosažení cílů sdružení zejména :

a) spolupracuje s Českým rybářským svazem, ostatními rybářskými spolky a kluby, ekologickými iniciativami, státními orgány a nadacemi

b) podává podněty příslušným orgánům státní moci a správy v případě podezření ze spáchání trestné činnosti související s výkonem rybářského práva

c) propaguje sportovní rybolov, a ideje ekologické

d) dbá o všestranné znalosti svých členů a jejich mravní zásady

e) propaguje své ideje v hromadných sdělovacích prostředcích

f) vede své členy k pozitivnímu vztahu k přírodě

g) získává podpory a dary od jiných právnických a fyzických osob, jakož i příspěvky, dotace a granty.

h) obstarává svoje příjmy z členských příspěvků, propagační činnosti, příspěvků sponzorů

i) spolupracuje s orgány obecní i regionální samosprávy, se školami, jakož i s dalšími

neziskovými institucemi, které mohou napomáhat realizaci poslání a cílů sdružení.

III.

Členství ve sdružení

1. Členství v Kukající vlci Feeder Team je zcela dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena sdružení, především závazek dodržovat Stanovy sdružení. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné.

2. Členem tohoto sdružení se může stát každý mravně bezúhonný občan České republiky po dosažení 15 let věku, který souhlasí bez výhrad se Stanovami sdružení.

3. Čestným členem může sdružení jmenovat osobu starší 18 let, která se zvlášť významně zasloužila o rozvoj sportovního rybolovu.

4. Činným členem je fyzická osoba starší 15 let, která byla přijata výborem sdružení za člena a platí roční členský klubový příspěvek stanovený usnesením valné hromady sdružení nebo výborem sdružení.

5. Přihláška za člena musí být podána písemně. Její součástí musí být bezvýhradné prohlášení o závazku žadatele dodržovat Stanovy sdružení, ctít jeho dobré jméno, platit členský příspěvek.

6. O přijetí či nepřijetí za člena rozhoduje výbor sdružení. Přijatý člen sdružení obdrží Stanovy a na požádání může nahlédnout do vnitřních předpisů sdružení.

7. Členství u činných členů se ročně obnovuje zaplacením ročního klubového příspěvku, který je splatný nejpozději do 1.března běžného kalendářního roku. Výše ročního příspěvku činí 100,-Kč. Členský příspěvek je fixní, alikvotní propočet se neprovádí.

8. Členství ve sdružení zaniká :

-  vystoupením člena na základě jeho písemného prohlášení s vlastnoručním podpisem,které je doručeno sdružení,

-    vyloučením člena pro nezaplacení ročního členského příspěvku v termínu dle těchto Stanov a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě,

-   vyloučení pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení Stanov, znevážení dobrého jména sdružení, jakož i za zneužití majetku sdružení, peněz a informací,

-     úmrtím člena,

-       zrušením nebo rozpuštěním sdružení.

9.  Rozhodnutí o vyloučení člena musí být předáno osobně nebo doporučeně do místa jeho posledního známého bydliště. Vyloučení spadá do kompetence výboru, přičemž musí být předem ústně projednáno s dotyčným členem, je-li to možné. Nepřítomnost provinilého člena však nebrání projednání vyloučení ani rozhodnutí o něm. Rozhodnutí musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. O odvolání rozhoduje valná hromada, pokud sám výbor svoje rozhodnutí nezruší.

IV.

Práva členů sdružení

1. Každý člen má právo:

a) účastnit se na činnostech sdružení

b) účastnit se valné hromady

c) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku

d) vyžadovat informace o činnosti sdružení, jeho hospodaření

e) být volen do orgánů sdružení

f) právo hlasovat a volit

g) používat na oblečení a rybářské výstroji nášivku či nálepku s logem sdružení.

 

V.

 

Povinnosti členů sdružení

1. Každý člen sdružení je povinen:

a) dodržovat Stanovy, usnesení valné hromady a rozhodnutí výboru sdružení, přijatá dle Stanov,

b) podílet se s nejvyšší možnou péčí na správě záležitostí sdružení,

c) dodržovat zásady rybářské etiky, občanskou morálku, ekologické normy a dbát dobrého jména sdružení,

d) řádně a včas platit členské příspěvky jakož i další poplatky, uložené podle stanov

sdružení,

e) šetřit a chránit majetek sdružení,

f) podílet se na popularizaci a propagaci sdružení a jeho cílů.

 

VI.

Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada

b) výbor

c) předseda

VII.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším zastupitelským orgánem sdružení, kterou svolává minimálně jednou ročně předseda sdružení nebo pověřený člen výboru.

2. Svolání valné hromady musí být učiněno písemně vůči každému členu sdružení, a to nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady, s uvedením místa, termínu a programu valné hromady.

3. Právo účasti na valné hromadě, právo hlasovat, být volen a volit každého člena sdružení upravuje článek IV. Stanov.

4. V úvodu zasedání valné hromady musí být schválen její program.

5. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina všech členů, oprávněných k účasti na valné hromadě s rozhodujícím hlasem. Usnesení je přijato a volba je úspěšná tehdy, pokud získala podporu minimálně nadpoloviční většiny z přítomných oprávněných voličů.

6. Valná hromada zejména:

a) projednává zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, tuto zprávu schvaluje nebo ukládá nápravná opatření,

b) projednává kalendář aktivit na příslušný rok

c) stanoví výši ročního a vstupního příspěvku pro členy

d) přijímá čestné členy sdružení

e) volí členy výboru a to na dobu 2 let

g) plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru sdružení

h) rozhoduje o vstupu a vystoupení do a z jiných neziskových institucí,

i) rozhoduje o převodu vlastnictví majetku nebo o jeho zatížení cizími právy třetích osob

j) schvaluje novelizaci Stanov

k) rozhoduje o zániku, rozpuštění a sloučení sdružení a s tím vždy současně o způsobu likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku sdružení

l) schvaluje odměny pro členy výboru sdružení

m)schvaluje plán práce sdružení na běžný rok a jeho rozpočet.

7. K platnosti rozhodnutí o zániku sdružení je vždy třeba minimálně nadpoloviční většiny         členů sdružení s hlasem rozhodujícím.

VIII.

Předseda sdružení

1. Předseda sdružení je nejvyšším činovníkem sdružení, který zastupuje sdružení navenek vůči třetím osobám /statutární orgán/, a zodpovídá za správu a řízení sdružení.

2. Předseda je oprávněn :

a) svolávat řádnou valnou hromadu,

b) řídit zasedání výboru sdružení, které svolává dle potřeby,

c) přijímat rozhodnutí v rozsahu, v jakém byl pověřen usnesením valné hromady nebo výboru, vždy však v souladu se Stanovami,

d) uzavírat jménem sdružení veškeré smlouvy,

e) za nepřítomného předsedu jedná v rozsahu jeho pravomocí místopředseda výboru.

 

IX.

Výbor sdružení

1. Výbor sdružení, v jehož čele stojí předseda, je nejvyšším výkonným orgánem sdružení, který sdružení řídí.

2. Výbor přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě a nebo ve věcech, které mu byly uloženy valnou hromadou, příp. ve věcech předvídaných Stanovami.

3. Rozhodnutí výboru je přijato, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí hlasovala minimálně nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. O zasedáních výboru se pořizuje písemný zápis, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak byly konkrétně rozhodnuty.

5. Přípravu podkladů pro jednání výboru zajišťuje jednatel výboru, který rovněž zodpovídá za administrativu sdružení.

6. Výbor a jeho předseda jsou povinni předložit valné hromadě na jejím zasedání písemné materiály a zprávy, které je valná hromada oprávněna projednat a rozhodnout o jejich přijetí.

7. Výbor sdružení je povinen mít pravidelný měsíční přehled o plnění schváleného rozpočtu o jeho pohledávkách a závazcích a o stavu majetku.

8. Za odstoupivšího člena výboru může výbor kooptovat jiného člena sdružení staršího 18 let.

X.

Majetek a hospodaření sdružení, jednání jeho jménem

1. Zdroje majetku tvoří zejména :

a) členské příspěvky

b) dary a podpory od třetích osob

c) příjmy z činnosti sdružení, dle jeho cílů a poslání

d) příjmy z reklam, pronájmu majetku

e) příjmy z vkladů, účtů sdružení

f) dotace,

3. Hospodaření se řídí ročním plánem činností a rámcovým rozpočtem, schváleným valnou hromadou. Za hospodaření odpovídá výbor, za jednotlivé finanční a účetní operace a za právní úkony jménem sdružení ti činovníci, členové či zaměstnanci, kteří je provedli nebo uzavřeli.

4. Finančními prostředky sdružení v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda a jednatel sdružení , příp. pověřený člen či zaměstnanec.

5. K pravidelným pokladním operacím a bezhotovostnímu styku zřizuje výbor sdružení pokladnu a dále pak běžný účet. Podpisové právo zajišťuje výbor tak, že případná dispozice je vázána na kombinaci minimálně dvou členů výboru sdružení.

6. Je-li to užitečné, může výbor sdružení pro účely nadstandardní ochrany majetku sjednávat pojistné smlouvy.

XI.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Tyto Stanovy nabyly účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra České republiky dle zák. č. 33/2008 Sb., o sdružování občanů.

TOPlist